Fakta om OTP

HVEM OMFATTES AV LOVEN

Foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Foretak med minst en arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Foretak hvor personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.Alle arbeidstakere som har fylt 20 år, har rett til medlemskap i pensjonsordningen.

FRIST FOR OPPRETTELSE

Pensjonsordningen skal være opprettet innen seks måneder etter at plikten til å ha tjenestepensjonsordning inntrådte. Dersom arbeidsgiver forsømmer denne plikten, har arbeidstakerne rett til at arbeidsgiver retter opp dette ved å etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven.

KRAV TIL OTP

Det årlige innskuddet skal være på minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Innskudd for et medlem et enkelt år skal ikke overstige 7 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 1 G og 7,1 G og 25,1 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 7,1 G og 12 G. Det kan betales innskudd for lønn under 1 G ,men ikke for lønn over 12 G. Utbetaling kan tidligst starte ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 77 år forutsatt at oppspart kapital er stor nok til å gi en årlig utbetaling på minst 0,2 G. Bedriften skal tegne forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet for medlemmer i bedriftens pensjonsordning. Dvs. at et livsforsikringsselskap dekker fremtidige innbetalinger frem til 67 år dersom en arbeidstaker blir ufør. Foretaket kan frivillig inkludere andre ytelser, som uførepensjon og etterlattepensjon, i pensjonsordningen.

KOSTNADER

Det skal ikke trekkes skatt av bedriftens pensjonsinnbetalinger, men de skal med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved pensjonsordningen, herunder kostnader ved forvaltning av pensjonsordningens midler. Dette omfatter også kostnader i forbindelse med arbeidstakers innskudd til ordningen. Når en ansatt slutter i foretaket med rett til opptjent pensjonskapital, skal det i innskuddspensjonsordninger utstedes et pensjonskapitalbevis som sikrer vedkommende rett til opptjent pensjon. I foretakspensjonsordninger vil det på tilsvarende måte bli utstedt en fripolise. Pensjonskapitalbeviset og fripolisen utgjør et eget rettsforhold mellom pensjonsleverandøren og innehaveren av pensjonskapitalbeviset eller fripolisen.

EKSTRAPENSJON

Dersom arbeidstakerne skal bidra, må dette fastsettes i pensjonsordningens regelverk og vil gjelde alle arbeidstakerne i foretaket når det først er fastsatt. Innskuddet fra arbeidstaker kan ikke overstige foretakets innskudd og kan maksimalt utgjøre 4 prosent av arbeidstakers lønn.

SKATT

Pensjonsutbetalinger fra ordningen skattlegges som alminnelig inntekt og personinntekt etter lav sats for mottakeren. Innestående midler i obligatorisk tjenestepensjon er ikke skattepliktig formue for den ansatte.

ARBEIDSTAKERE SOM IKKE ER NORSKE STATSBORGERE

Det er ikke egne regler for arbeidstakere som ikke er norske statsborgere. Det er bare arbeidstakere som er pliktig medlem i folketrygden som omfattes. Reglene om hvem som har pliktig medlemskap i folketrygden følger av folketrygdloven §§ 2-1 til 2-6. Hovedregelen er at personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden.

ETTERLATTE

Dersom et medlem i pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven dør, regnes medlemmets barn, ektefelle, registrert partner og samboer som medlemmets etterlatte.

MER INFORMASJON

Ressurssidene til Finansdepartementet er en god kilde på informasjon om tjenestepensjon. Har du spørsmål eller ønsker du bistand vedrørende tjenestepensjon kan du ta kontakt med oss per telefon, 32860400 eller sende en e-post til pensjon@framfondene.no.

FRAM VILKÅR

Vilkår FRAM tjenestepensjon