Kommentar til markedet

Kommentar til markedene

Den siste tiden har vært en urolig tid for investorer verden over.

Den siste tiden har vært en urolig tid for investorer verden over og spesielt i aksje og råvaremarkedene. Markedene har falt kraftig tilbake for så å hente seg noe inn igjen.

Det har ikke fremkommet vesentlig ny informasjon om utviklingen i verdensøkonomien som tilsier at markedene skal korrigere så kraftig. Riktignok har vi fått noen nøkkeltall fra vestlige markeder hvor vi ser tegn til at det økonomiske oppsving er i ferd med å miste fart, men etter vår oppfatning er den siste tids turbulens primært et resultat av en kollektiv svikt i tilliten til markedet. Kombinasjonen av disse nøkkeltall, dårlig politisk sammarbeidsmiljø i vestlige land, lavere likviditet i markedet på grunn av ferie og avslutningen av FED sitt QE2 program har sammen ført til dette.

Først, de økonomiske nøkkeltall. De siste måneder har nøkkeltall vist et fallende momentum i den økonomiske veksten i vestlige markeder. Men selskapstallene rapportert har hovedsakelig vært bra. Dette gjelder både inntjeningen hos selskapene og deres balanser som har vært styrket over de siste år. Men de siste makroøkonomiske tall har ført til at investorene er usikre på om vi er på vei inn i en ny lavkonjunktur.Så det politiske. I Europa har den politiske ledelsen hatt problemer med å komme til enighet over tiltak som er nødvendig for å unngå en eskalering av gjeldsproblemene i Europa. I USA har vi på mange måter hatt tilsvarende situasjon hvor to parter har stått langt fra hverandre og vist liten evne til å inngå kompromisser for å komme til en løsning vedrørende å øke gjeldstaket i USA slik at man unngår mislighold av deres statsgjeld. Dette politiske bakteppet har påvirket både selskapenes og forbrukernes fremtidstro betydelig i negativ retning.

Hvilken utvikling vil kunne forhindre ytterligere turbulens?

Først må Europeiske politikere fatte nødvendig koordinerte økonomiske tiltak slik at rentene i de utsatte økonomier (Portugal, Irland, Hellas, Spania og Italia) kommer ned. Først da får myndighetene tid og rom til å vedta langsiktige planer som adresserer problemene. I USA må politikerne prioritere vekst og legge tilside partipolitiske uenigheter. Dette er den enkleste og raskeste måten og hanskes budsjettunderskuddene og gjeldsbyrden.Hva gjør vi i FRAM Fondene?

En av våre fordeler i FRAM Global er at vi har et veldig åpent mandat, som gir oss frihet til å investere der vi mener det er mest gunstig til enhver tid i verden. Over de siste 5 årene har vårt primærfokus i porteføljen vært rettet mot emerging markets med hovedvekt på Asia og Kina. Vi gjør ingen vesentlige endringer i porteføljen nå, da vi mener utsiktene for disse markedene ser svært bra ut.

Det økonomiske konjunkturforløpet i emerging markets forløper seg svært annerledes. I disse landene er veksten i økonomiene til dels svært høy og myndighetene har forsøkt å kjøle ned økonomiene over de siste 12-18 måneder. Den siste tid har inflasjonsforventningene ligget som en klam hånd over disse markedene til tross for at myndighetene har ført en kontraktiv penge og kreditt politikk. Med bakgrunn i dette kan det se ut som en avkjøling i vestlige økonomier passer disse markedene rimelig godt. I FRAM Global har vi pt. en eksponering mot disse markedene direkte på ca 70% av porteføljen. Når markedet igjen kommer til fornuften er vi overbevist om at investorene vil søke områder i verdensøkonomien som har vekst. Veksten finner man i emerging markets og ikke i Europa og USA. Vi tror disse landene vil oppleve betydelig kapitalinnflyt over de neste år, og som et resultat av dette vil de lokale aksjemarkeder stige.

Markedene vil kunne være turbulente noe tid framover. Men når myndighetene kommer på banen og foretar nødvendige grep, tror vi at investorer verden over igjen vil se aksjemarkedet som rimelig priset på nåværende nivå med gode selskapsbalanser og sterk inntjening. Gode kvalitets aksjer betaler i dag 3-5 % årlig utbytte!

Med verdsettelsen av aksjer på nåværende nivå, og forutsatt at myndighetene tar affære som beskrevet ovenfor, tror vi at dette kan være et gunstig tidspunkt for langsiktige investorer å øke eksponeringen mot aksjemarkedet.